การใช้เคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดเบื้องต้น

การใช้เคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดเบื้องต้น

การใช้เคมีภัณฑ์ และน้ำยาทำความสะอาดเบื้องต้น

1.  ต้องเข้าใจการเกิดปฏิกริยาเคมี โดยไม่ผสมน้ำยาเคมีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

2.  การเก็บเคมีต่าง ๆ ต้องแน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ

3.  รู้จักการระมัดระวังการใช้เคมีภัณฑ์ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น

   
ถุงมือยาง   แว่นตานิรภัย   ที่ปิดปาก ปิดจมูก

 

4.  ต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางเคมีที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย

5.  ต้องแน่ใจว่าการเติมน้ำยาใส่ภาชนะแบ่งใช้ กระบอกฉีด ให้ระบุประเภทน้ำยา และอัตราส่วนผสมที่ชัดเจน

6.  รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อได้รับอันตรายจากเคมีภัณฑ์